Week tegen kindermishandeling

Het is de Week tegen kindermishandeling. Het thema is ‘… dichterbij dan je denkt’. Kindermishandeling voelt voor veel mensen ver weg. Maar het kan ook dichtbij plaatsvinden. Soms dichterbij dan je denkt.

Waarom een Week tegen Kindermishandeling?

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Zo groeit in circa 3 procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Dichter bij dan je denkt

Tijdens de Week is er ook aandacht via een (social media) campagne voor het thema ‘… dichterbij dan je denkt’. In deze campagne worden ervaringsverhalen gedeeld, maar is er ook aandacht voor beschikbare hulp. Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl voor meer informatie

Special Kindermishandeling

De gemeente Almere heeft voor deze week een special over kindermishandeling gemaakt. In deze special o.a. aandacht voor kinderen die slachtoffer zijn van een vechtscheiding. Met veel kinderen van gescheiden ouders gaat het na een poosje weer goed. Er zijn echter ook kinderen die veel last blijven houden van ouders met relatieproblemen of in scheiding. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met langdurige emotionele verwaarlozing of maken geweld in huis mee.

Hulp bij relatieproblemen

Mensen met relatieproblemen kunnen over het algemeen wel wat hulp gebruiken. Daarom heeft de gemeente Almere ook onlangs een website gelanceerd over mogelijke hulp bij scheidingen. Maar ook tips en ervaringsverhalen van Almeerders en professionals. we zijn gestart met de promotiecampagne. Op deze website is het preventieve hulpaanbod van Almere te vinden, én tips en ervaringsverhalen van Almeerders en professionals. Hiermee willen de gemeente burgers meer en eerder ondersteunen bij relatieproblemen en scheidingen. Voor henzelf, én in het belang van de kinderen.

Dagje meelopen

Hanneke Bakker, directeur-bestuurder van Blijf Groep en Veilig Thuis Flevoland liep een dag mee met het crisisteam van Veilig Thuis. Ze was onder de indruk van wat ze zag.

“In de zomermaanden vullen de dagen zich met minder afspraken. In ieder geval in mijn functie! Dat maakte het mogelijk om een dagje mee te lopen met het crisisteam van ‘onze’ Veilig Thuis Flevoland.

De dagstart begint om 9 uur onder leiding van de Chef van de Dag met de teamleden en gedragswetenschappers. Vervolgens mag ik aanwezig zijn bij een paar MDO’s met de gedragswetenschappers. De meldingen die besproken worden liegen er niet om. Heftige zaken. Soms moet met summiere informatie toch een afweging gemaakt worden over urgentie en prioriteit. Afstemmen, bespreken, professioneel toetsen, overleg met o.a. de vertrouwensarts, en zo nodig direct op huisbezoek.

De meldingen die besproken worden, liegen er niet om. Heftige zaken!

Ik kan mee met twee huisbezoeken. De toon van de gesprekken is vriendelijk maar wel duidelijk. Er wordt ruim de tijd genomen om te luisteren, vragen te stellen, te observeren. Altijd in duo’s die elkaar aanvullen. Het tweede huisbezoek is bij een ouder echtpaar. Schrijnend hoe je na bijna zestig jaar huwelijk het niet altijd meer samen aankunt omdat dementie toeslaat en de draagkracht afneemt. 
 
Als ik terug rij naar huis kan ik niet anders dan trots zijn. Hoe mooi zou het zijn als de media ook deze kant van het werk belichten!”

Docu-serie over huiselijk geweld door Omroep Flevoland

Bij Veilig Thuis Flevoland komen regelmatig meldingen binnen van huiselijk geweld. Wat zijn de verhalen achter de cijfers en welke vrouwen zijn het slachtoffer van geweld achter de voordeur? Omroep Flevoland maakte een drieluik over het Oranje Huis in Almere, waarin vier vrouwen hun verhaal vertellen.

De journalist volgt de 34-jarige Nok, de 32-jarige Justyna en de 31-jarige Edem. De vrouwen werden alle drie het slachtoffer van huiselijk geweld en werden opgevangen in het Oranje Huis in Almere. In de serie vertellen zij hun verhaal.

Aan het woord komt ook de Almeerse zakenvrouw Siomara. Ook zij werd ooit slachtoffer van huiselijk geweld. Dankzij de hulp die ze kreeg kon ze weer de regie over haar leven nemen. Ze keert terug naar Almere en begint een wasserette. Siomara: “Het idee voor de wasserette ontstond in het Oranje Huis. “Ik vond het zo fijn dat de was voor je werd gedaan, dat ik daar niet aan hoefde te denken. Je hebt al zo veel aan je hoofd.”

Naast de verhalen van deze vrouwen geeft de serie ook een goed beeld van de werkwijze in het Oranje Huis in Almere.

Hieronder aflevering 2 van de serie. De andere afleveringen kun je bekijken op de website van Omroep Flevoland.

Toename aantal en complexiteit meldingen

De afgelopen weken is het aantal meldingen bij Veilig Thuis Flevoland fors toegenomen. Ook het aantal complexe zaken neemt toe. Om ervoor te zorgen dat we hulp kunnen blijven bieden waar dat nodig is hebben we in overleg met de gemeente een aantal maatregelen genomen.

Impact van corona

De toename van het aantal meldingen lijkt verband te houden met de coronacrisis. Het was voor professionals tijdens de lockdown moeilijker om zicht te houden op de veiligheid van de gezinnen. De toename van het het aantal melding lijkt dan ook een ‘inhaalslag’ nu de maatregelen zijn versoepeld. Weliswaar is dit een beeld dat Veilig Thuis Flevoland vaak ziet vlak voor de zomervakantie, maar dit jaar lijkt de situatie rondom Covid-19 extra impact te hebben gehad. De inzet voor acute zaken en zaken met een hoge prioriteit is beduidend gestegen t.o.v. de periode voor Covid-19.

Maatregelen

Veilig Thuis Flevoland heeft in overleg met de gemeente een aantal maatregelen genomen om de wachtlijsten niet verder te laten oplopen. Zo wordt het crisisteam tijdelijk versterkt en wordt extra personeel ingezet. De gemeente heeft extra geld vrijgemaakt voor zowel Veilig Thuis Flevoland als de sociale wijkteams om casuïstiek versneld op te kunnen pakken.

Hulp in onveilige situaties

Door de maatregelen kunnen wij hulp blijven bieden waar dat nodig is. Neem dus vooral contact met ons op als u zich in een onveilige situatie bevindt of als u in uw omgeving huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt.

VWS start campagne tegen huwelijksdwang, achterlating en meisjesbesnijdenis

Veel gezinnen plannen de komende maanden weer een vakantie naar het buitenland. In sommige gevallen kunnen meisjes, (jonge) vrouwen en mannen het slachtoffer worden van huwelijksdwang, achterlating of meisjesbesnijdenis. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een campagne gestart om aandacht te vragen voor deze strafbare praktijken en (potentiële) slachtoffers voor te lichten over de beschikbare hulp.

Vermoeden

Jaarlijks worden vermoedelijk honderden mensen in Nederland slachtoffer. Tijdens de zomervakantie lopen zij het meeste risico, omdat er in die periode veel wordt gereisd naar het land van herkomst (van hun ouders). Sommige slachtoffers hebben voor hun vertrek al een vermoeden. Hoe eerder zij om hulp vragen, hoe beperkter de gevolgen kunnen blijven.

Toolkit met voorlichtingsmateriaal

Vanuit de campagne is een toolkit met voorlichtingsmateriaal beschikbaar die professionals kunnen gebruiken om het gevaar te signaleren en om (potentiële) slachtoffers te ondersteunen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan deskundige begeleiding of noodopvang. De toolkit is ontwikkeld door het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en achterlating.

Om de jongeren te bereiken, zet het ministerie een commercial uit op de radiozender FunX, worden social media-advertenties ingezet en vraagt influencer Selma Omari aandacht over deze twee onderwerpen.

Klik hier voor de toolkit

Ouders

Voor ouders die hun dochter willen beschermen tegen meisjesbesnijdenis, is ook informatie beschikbaar in de toolkit. Zij kunnen onder andere in diverse talen een officiële verklaring downloaden om aan familie te laten zien dat (betrokkenheid bij) meisjesbesnijdenis leidt tot rechtsvervolging. Daarnaast kunnen ze (anoniem) met experts overleggen voor advies. Onder andere via posters en lokale sleutelpersonen worden zij op deze ondersteuning gewezen.

Klik hier voor de toolkit

Uitvoering campagne

De campagne wordt uitgevoerd in afstemming met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken, Veilig Thuis, het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, Sterk Huis, Fier, Femmes for Freedom, Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld, FSAN en Pharos.

Aantallen

Jaarlijks worden naar schatting 182 tot 815 mensen achtergelaten in het buitenland. 338 tot 957 mannen en vrouwen hebben te maken met huwelijksdwang. Het aantal meisjes dat jaarlijks in het buitenland besneden wordt, is onbekend. Naar schatting wonen er 41.000 besneden vrouwen in Nederland.

Bron: www.huiselijkgeweld.nl en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en achterlating

Dag tegen ouderenmishandeling

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Het moment om aandacht te vragen voor het geweld dat ook veel ouderen in Nederland treft. Naar schatting hebben ruim 115.000 ouderen in 2020 te maken gehad met één van de vormen van ouderenmishandeling.

Ouderenmishandeling omvat alle uitingen van geweld tegen ouderen binnen een afhankelijkheidsrelaties, zoals: misbruik maken van geld en bezittingen, mishandeling door een huisvriend, familielid of professional.

Hoe herken je ouderenmishandeling?

Ouderen die mishandeld worden, vertonen vaak bepaald gedrag. Enkele signalen kunnen zijn:

 • De oudere krijgt geen kans met de hulpverlener te praten zonder aanwezigheid van de vermoedelijke dader.
 • De verzorger legt onverschilligheid aan de dag omtrent het wel en wee van de oudere.
 • De verzorger vertoont verschijnselen van overbelasting.
 • De huishouding en de verzorging van de oudere worden verwaarloosd.
 • De verzorger scheldt of schreeuwt tegen de oudere in het bijzijn van een hulpverlener.
 • De oudere geeft onsamenhangende of tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen.
 • De oudere is verward, vergeetachtig of erg neerslachtig.
 • De dader probeert hulpverleners zo veel mogelijk buiten de deur te houden of om de tuin te leiden.

Maak jij je zorgen om een oudere?

Het coronavirus maakt ouderen extra kwetsbaar voor vereenzaming waardoor mishandeling en financieel misbruik sneller plaats kunnen vinden. Heb jij vermoedens of maak jij je zorgen om een oudere? Neem contact op met Veilig Thuis via 0800 2000.

Meer informatie over ouderenmishandeling kan je hier vinden.

Rapport Kwestie van lange adem samengevat voor praktijk

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een korte bondige notitie geschreven over de werkende elementen die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek Kwestie van lange adem: kan partnergeweld en kindermishandeling echt stoppen?

Dit onderzoek dat in november 2020 werd afgerond, laat zien dat de resultaten bemoedigend zijn, maar dat het een kwestie is van een lange adem.

Op verzoek van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) heeft het Verwey-Jonker Instituut de belangrijkste conclusies, gericht op het verbeteren van het handelingsperspectief van de hulpverleners, medewerkers van verschillende instanties en beleidsmakers op lokaal- en landelijk niveau, op een rij gezet.

Ook is gekeken of het programma van GHNT aansluit bij de bevindingen van het onderzoek. De conclusie is dat de belangrijkste thema’s waar het programma GHNT op heeft ingezet, ondersteund met handreikingen, hulpmiddelen en kaders, in lijn liggen met de beproefde werkzame bestanddelen die uit het onderzoeksrapport naar voren kwamen.

Download hier de overzichtsnotitie

https://www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/publicaties/2021/04/21/artikel-kwestie-van-lange-adem

Bron: www.huiselijkgeweld.nl

Aanpak huiselijk geweld in partijprogramma’s

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen over huiselijk geweld, seksueel geweld en schadelijke traditionele praktijken? In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, heeft huiselijkgeweld.nl de standpunten van de zeven grootste partijen op een rij gezet.

VVD

De VVD pleit voor tijdige signalering van mogelijke problemen bij kinderen en gezinnen en een juiste triage. Ook het onderwijs heeft hierin een belangrijke rol. Meer tijdelijke huis- en straatverboden voor daders van kindermishandeling, zodat kinderen zelf in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Andere plannen

 • Rechtshulppakketten moeten kosteloos beschikbaar komen voor slachtoffers van gewelds- en zedendelicten.
 • Aanpakken ouderverstoting. Als ouders met kinderen uit elkaar gaan en een omgangsregeling vastleggen, moeten beide ouders zich hieraan houden.
 • Inburgeraars moeten een participatieverklaring ondertekenen waarin ze beloven de mensenrechten te eerbiedigen. Daarmee nemen ze afstand van onderdrukking, huwelijksdwang en geweld binnen een relatie.
 • Er moet een juridische meldplicht komen voor medewerkers in de zorg en het onderwijs bij eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking.
 • Landelijk dekkende online chat met hulpverleners.
 • Meermaals een huwelijkspartner naar Nederland halen, moet verboden worden. Daarbij wordt onderzocht of de strafbaarstelling van uitbuiting binnen het huwelijk kan worden aangescherpt.

PVV

 • Verplichting om gewelds- en zedenmisdrijven altijd te vervolgen.
 • Taakstraffen voor gewelds- en zedenmisdrijven afschaffen en ervoor zorgen dat deze misdrijven nooit kunnen verjaren.
 • De PVV gelooft in de afschrikkende werking van het publiek maken van de identiteit van zeden- en geweldscriminelen. Daarom wil de partij de identiteit van elke veroordeelde zeden- of geweldsdelinquent – met foto en naam – via gemeentelijke digitale schandpalen openbaar maken.
 • Altijd snelrecht inzetten bij gewelds- en zedendelicten, en invoering van het volwassenenstrafrecht vanaf 14 jaar bij gewelds- en zedendelicten.

CDA

 • Streng optreden tegen seksueel misbruik, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Misstanden en mensenhandel in de prostitutie harder aanpakken.
 • Scherpe maatregelen tegen de uitbuiting van vrouwen, ook in de vergunde prostitutie, zoals een pooierverbod en verhoging van de leeftijdsgrens voor prostitutie naar 21 jaar.

D66

D66 wil investeren in de aanpak van geweld achter de voordeur: via Veilig Thuis, maar ook met voldoende opvangplekken voor vrouwen en kinderen die niet veilig thuis kunnen wonen. Codewoorden waarmee geweld achter de voordeur gemeld kan worden bij bijvoorbeeld apotheken worden gemeengoed. Ook investeert de partij in de zedenpolitie, waarbij wordt ingezet op een veilige(re) omgeving voor slachtoffers om zedenmisdrijven te melden.

Andere plannen

 • Gemeenten zijn de spil in de aanpak van kindermishandeling, preventie, opvoedingsondersteuning en voorlichting.
 • Beter inzicht in de omvang van seksueel geweld onder jongeren.
 • Hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling op landelijk niveau inkopen als complexe jeugdhulp.
 • Religieuze praktijken die de vrijheid van vrouwen en meisjes ernstig beperken, zoals gedwongen huwelijken, eerwraak en achterlating aanpakken.
 • Preventieprogramma’s tegen genitale verminking van meisjes en vrouwen.

GroenLinks

GroenLinks wil meer plekken in de slachtofferopvang creëren. Slachtoffers van ernstig huiselijk geweld kunnen versneld toegang krijgen tot de opvang op aanwijzing van de politie en Veilig Thuis. De partij baseert het beleid rond huiselijk geweld op het besef dat geweld vaak gendergerelateerd is.

 • Ontwikkeling van een nationaal actieplan tegen seksueel geweld: uitbreiding centra Seksueel Geweld en training agenten om beter om te gaan met slachtoffers en daders van seksuele delicten.
 • Integrale aanpak voor preventie en het tegengaan van seksueel misbruik in het onderwijs, bij (sport)verenigingen en in (religieuze) instellingen. Seks zonder instemming gaat even zwaar bestraft worden als verkrachting.
 • Huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en achterlating aanpakken door hogere straffen voor daders en goede preventieve voorlichting aan opvoeders en kinderen.

SP

De SP vindt dat er meer aandacht nodig is voor het voorkomen van eerwraak, misbruik en huiselijk geweld. De partij pleit voor een programma tegen seksisme, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, en vóór de zelfbeschikking van vrouwen.

Slachtoffers van bedreiging en stalking moeten beter worden beschermd, door contact- en gebiedsverboden. De SP wil de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Istanbul uitvoeren. Daaronder vallen ook geweld, huwelijksdwang, mishandeling en stalking.

PvdA

De PvdA pleit voor een Nationaal Rapporteur Geweld achter de Voordeur. De partij wil het melden van geweld laagdrempeliger maken en vervolging eenvoudiger. Voor slachtoffers moet er meer opvangcapaciteit komen.

Andere plannen

 • Een Nationaal Actieplan tegen Seksueel Geweld. Seksueel geweld is onaanvaardbaar en er moet hard worden tegen opgetreden. Onvrijwillige seks is verkrachting en wordt als zodanig strafbaar.
 • Aanpak eerwraak.
 • Uithuwelijking beter in kaart brengen en tegengaan. De fundamentele mensenrechten van verborgen vrouwen worden geschonden en dit is strafbaar.
 • Mensenhandel en uitbuiting van kinderen en volwassenen bestrijden door te zorgen voor voldoende middelen.
 • Pooierverbod om uitbuiting van sekswerkers te voorkomen.

Bron van dit artikel: www.huiselijkgeweld.nl

Online ouderbijeenkomst Kind & Scheiding

Op maandag 15 februari organiseert het Landelijk Contactpunt een online ouderbijeenkomst voor ouders die op het punt staan te scheiden of al gescheiden zijn.

In deze bijeenkomst kom je meer te weten over wat een (moeilijke) scheiding voor jou en je kind(eren) betekent. De informatie geeft je een andere kijk op wat jij en je kind in de huidige situatie nodig hebben.

In de bijeenkomst vertellen wij over:

 • Wat is je positie als ouder en als ex-partner? Andere ouders delen hun verhaal over hun ervaringen en hun proces
 • Wat is de positie van je kind?

Kinderen vertellen over hun ervaringen met hun gescheiden ouders.

 • Wat is voor je kind nu en in de toekomst belangrijk? Je krijgt praktische tips en vragen om mee te nemen.

Wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats op 15 februari 2021 van 19 – 21 uur. Het is een online bijeenkomst. Na aanmelding krijg je de link toegestuurd.

Aanmelden

Aanmelden is nodig, in verband met het aantal beschikbare plaatsen. Stuur een mail naar: info@ouderbijeenkomsten.nl

De bijeenkomst is gratis en bedoeld voor alle gescheiden ouders. We raden aan om deze online bijeenkomst samen met iemand uit je omgeving te kijken. Bijvoorbeeld een vriend(in) of moeder.

Meer informatie

Kijk op www.ouderbijeenkomsten.nl voor meer informatie én lees hier ook de ervaringen van andere ouders.

Zoek hulp bij huiselijk geweld. Ook tijdens de avondklok!

In verband met corona is in Nederland tussen 21:00 uur en 04:30 uur een avondklok van kracht. Niemand mag dan buiten zijn. Maar wat doe je als je te maken hebt met geweld binnenshuis? Mag je dan naar buiten om hulp te zoeken?

De Veilig Thuis organisaties maken zich zorgen over de effecten van de coronamaatregelen op mensen en de toename van geweld in huiselijke kring. Het aantal mensen dat tijdens de coronacrisis contact opneemt met Veilig Thuis is gestegen. Het gaat daarbij vooral om mensen die advies vragen omdat ze vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld in hun omgeving.

Toegestaan huis te verlaten

Is er geweld bij jou thuis tijdens de avondklok? Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo nodig je huis. Je mag ook naar iemand anders toe gaan. Dit mag ook als je je thuis onveilig voelt, maar er geen direct gevaar is. Kijk of je bij iemand terecht kan, bij voorkeur bij jou in de buurt. In deze gevallen is het toegestaan om je huis te verlaten en krijg je geen boete.

Als je wilt praten over jouw situatie of advies wilt wat je kan doen, kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Dat kan ook anoniem. Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn heeft Veilig Thuis de chat tijdens de periode van de avondklok uitgebreid tot tien uur ‘s avonds. De chat is te vinden via deze website, zie chat icoon rechts onder. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Informatie over avondklok

Lees op de site van de overheid meer over wat wel/niet mag tijdens de avondklok.