Verbeterde Meldcode per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 gaat de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in. Wat betekent dit voor uw organisatie?

 

Waarom wordt de Meldcode aangepast?

Door verbetering van de meldcode is het mogelijk om slachtoffers eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te monitoren. Nu worden nog signalen worden gemist van huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals zien soms maar een deel van de situatie, zijn kort betrokken bij een gezin en kunnen daarom niet de veiligheid op langere termijn beoordelen en monitoren.

 

Wat verandert er in de Meldcode?

De 5  stappen van de melddoce blijven hetzelfde, met uitzondering van stap 4 en 5. In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden.

 

De professional neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

  1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken. Elke beroepsgroep heeft een eigen afwegingskader. Het afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

Nieuw in het afwegingskader is dat u vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis. U meldt uw vermoedens ook als u zelf geen hulp kunt bieden of organiseren. Bijvoorbeeld omdat hulp verlenen uw vak niet is. Of omdat betrokkenen geen hulp accepteren. Met Veilig Thuis spreekt u af welke hulp u zelf kunt bieden of organiseren. Veilig Thuis zet indien nodig andere hulpverlening is en organiseert langdurige monitoring van de veiligheid.

 

Wat is de rol van Veilig Thuis binnen de verbeterde Meldcode?

Veilig Thuis krijgt in het systeem van de nieuwe meldcode veel meer een radarfunctie. Doordat signalen en vermoedens van acuut en structureel geweld altijd moeten worden gemeld, kan Veilig Thuis signalen combineren en monitoren over langere tijd. Zo komen ze ‘op de radar’. Veilig Thuis heeft de wettelijke taak te onderzoeken of er werkelijk sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling en om passende hulpverlening in te schakelen. Hierbij mag Veilig Thuis meldingen combineren en over langere tijd volgen. Ook krijgt Veilig Thuis de taak casuïstiek te monitoren om zo zicht te houden op hoe de veiligheid zich ontwikkelt.

 

Wat betekent dit voor de werkwijze van Veilig Thuis?

Om meldingen zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, gaat Veilig Thuis werken met een nieuw (landelijk vastgesteld) handelingsprotocol en veiligheidsbeoordelings-instrument. Elke melding wordt beoordeeld vanuit het perspectief van veiligheid. Op basis van de veiligheidsbeoordeling besluit Veilig Thuis welke vervolgstappen er nodig zijn.

 

Hoe werkt Veilig Thuis samen?

De vernieuwing van de meldcode is nadrukkelijk ook een uitnodiging voor alle partijen om meer samen te werken rondom casussen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo kan complexe problematiek meer integraal worden opgepakt. Dit vraagt om een gedeelde visie en goede samenwerkingsafspraken.

 

Wie gaan met de verbeterde meldcode werken?

De meldcode geldt voor beroepskrachten uit de volgende sectoren:  gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning/sociaal werk, jeugdhulp en justitie.

 

Wanneer gaat de verbeterde meldcode in?

Beroepskrachten zijn verplicht om per 1 januari 2019 te werken met de vernieuwde meldcode en het afwegingskader dat is opgesteld voor de beroepsgroep. De periode tot 1 januari 2019 kunt u gebruiken om de meldcode met afwegingskader vast te stellen, te implementeren en de kennis en het gebruik van de meldcode onder uw beroepskrachten te vergroten.

 

Meer informatie?

Meer informatie over de meldcode vindt u op de pagina Meldcode op deze site (onder het kopje Professionals) en de implementatie daarvan vindt u op de site van VWS: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Veilig Thuis Flevoland, 088 22 20 500.