Samenwerkingsafspraken aanpak huiselijk geweld

Begin februari jl. hebben betrokken partijen in Flevoland samenwerkingsafspraken getekend rond aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Veel partijen hebben een rol bij het tijdig signaleren en effectief aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderlinge samenwerking en afstemming is daarbij essentieel. Wat kunnen partijen van elkaar verwachten? En wie neemt op welk moment het voortouw in de hulpverlening aan betrokkenen? De afspraken die nu zijn vastgelegd, geven een kader voor een verdere gestructureerde en efficiënte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de samenwerkingsafspraken staat beschreven hoe de meldingen vanuit Veilig Thuis worden overgedragen aan de verschillende lokale partners.

 

Veilig Thuis
Veilig Thuis komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid, als er sprake is van geweld of vermoedens van geweld. De organisatie krijgt meldingen van de politie, van andere professionals (bijvoorbeeld leerkrachten, jeugd- en huisartsen, wijkwerkers) en van slachtoffers, plegers of omstanders. Een screening wijst uit wat de ernst is van de situatie. Bij lichte tot matige ernst is er hulp dichtbij via een organisatie in de eigen buurt of wijk. Het wijkteam, de jeugdgezondheidszorg of het Steunpunt Huiselijk Geweld houdt zicht op de veiligheid en biedt de hulp die nodig is. Is er sprake van een zeer ernstige melding of een crisissituatie, dan blijft Veilig Thuis Flevoland verantwoordelijk voor de veiligheid. Waar nodig volgt er nader onderzoek.

 

 

V.l.n.r. Dhr. Jansen, manager maatschappelijke ontwikkeling Almere; Froukje de Jonge, wethouder gemeente Almere; de heer J. Herwijer, directeur JGZ Almere, de heer G.H.F. Boekhoff, directeur-bestuurder De Schoor, maatschappelijk werk; Aleid van den Brink, directeur Blijf Groep.