Samenvatting Privacyreglement

Algemeen en aanleg dossier

Wanneer u een gesprek hebt met een medewerker van Veilig Thuis Flevoland, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen in een dossier. De medewerkers verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om u zo goed mogelijk hulp te bieden. Er wordt een papieren en een digitaal dossier aangelegd.

Veilig Thuis Flevoland is verplicht om zorgvuldig met uw vertrouwelijke gegevens om te gaan. In het Privacyreglement staat beschreven hoe we omgaan met alle gegevens van u, uw gezinsleden en andere betrokkenen, en wie welke gegevens mag inzien.

Uw rechten

In het Privacyreglement is een aantal rechten vastgelegd voor cliënten die bij de hulpverlening betrokken zijn. Deze rechten worden hieronder kort beschreven. Als u van uw recht gebruik wilt maken, kan dat bijna altijd direct gefaciliteerd worden. Als dat door omstandigheden niet direct kan, dan wordt uw vraag binnen 4 weken schriftelijk beantwoord.

Recht van inzage

Iedere cliënt, ook een kind van 12 jaar of ouder, mag gebruik maken van het recht inzage te krijgen in de cliëntgegevens die op hem/haar van toepassing zijn. Het inzien van de gegevens kan alleen in aanwezigheid van de (ex-)hulpverlener. U kunt hier tijdens uw gesprekken om vragen.

Wettelijke vertegenwoordigers kunnen om inzage vragen in de gegevens van hun kind tot deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, tenzij het belang van het kind zich daartegen verzet. Wanneer uw kind 16 jaar of ouder is, oefent hij/zij dit recht zelfstandig uit en moet hij/zij eerst toestemming geven, voordat u als ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) de cliëntgegevens mag inzien.

Aanvullingen, correcties of verwijdering van gegevens

Als u het niet eens bent met één van de gegevens of verslagen in uw dossier, hebt u het recht om uw aanvullingen en/of opmerkingen eraan toe te voegen. Volgens het Privacyreglement moet dit schriftelijk gebeuren.

U hebt het recht om verwijdering van uw gegevens te vragen. Dit verzoek moet u ook schriftelijk indienen. Verwijdering zal binnen 4 weken gebeuren, tenzij het niet in uw belang en/of dat  van uw kinderen is. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Informatie aan derden

Alle medewerkers van Veilig Thuis Flevoland hebben geheimhoudingsplicht.

Het intern verstrekken van cliëntgegevens zoals opgenomen in uw dossier, is medewerkers uitsluitend toegestaan voor zover dit voor hun taak noodzakelijk is, en het in het belang is van de voortgang van de hulpverlening en de administratieve afwikkeling daarvan.

Het extern verstrekken van uw cliëntgegevens vindt alleen plaats in het belang van de voortgang van de hulpverlening en uitsluitend na uw toestemming. Hiervoor zit in uw dossier een toestemmingsformulier. Indien er een zorgmelding wordt gedaan, wordt u hierover geïnformeerd. Voor een zorgmelding is echter uw toestemming niet vereist.

Bewaren van uw gegevens

Uw papieren dossier wordt na beëindiging van de hulpverlening 15 jaar in een gesloten archief bewaard, waarna het wordt vernietigd. Ook het digitale dossier wordt na 15 jaar vernietigd.

Wanneer er sprake is van (vermeend) seksueel misbruik, zullen wij uw dossier langer bewaren.

Klacht indienen

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop Veilig Thuis Flevoland met uw gegevens omgaat of is omgegaan, kunt u een klacht indienen. Zie hiervoor (de samenvatting van) het Klachtenreglement.

Volledig reglement

U kunt het volledige Privacyreglement opvragen bij Veilig Thuis Flevoland. Het Privacyreglement is geschreven naar de Wet bescherming persoonsgegevens.

Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.