Meldingsprocedure

U maakt zich zorgen maakt over een mogelijke vorm van huiselijk geweld of kindermishandeling bij kinderen of volwassenen waar u als  professional bij betrokken bent. Dan kunt Veilig Thuis Flevoland om advies vragen of u kunt een melding doen bij Veilig Thuis. Hieronder leggen wij u uit hoe u een melding kunt doen bij Veilig Thuis. Ook vind u hier het meldingsformulier

Wat gebeurt er als u een melding doet bij Veilig Thuis?

In de eerste instantie kijkt Veilig Thuis altijd eerst samen met u naar de mogelijkheden die u zelf nog  heeft om samen met de betrokkenen te zorgen dat het geweld stopt. Veilig Thuis kan u adviseren hoe dit aan te pakken of u begeleiden in een gesprek. In dit geval is er nog geen sprake van een melding. We spreken in dit geval van een adviesvraag en registreren (nog) geen persoonsgegevens van de betrokkenen.

 

Zijn uw mogelijkheden als melder beperkt of is de situatie te complex op ernstig? Of accepteren betrokkenen geen ondersteuning of hulp? Dan kunt u beter een melding doen. 

Meldingsprocedure

U kunt een melding doen met behulp van het meldingsformulier. Hier vult u uw gegevens en die van betrokkenen in en geeft een omschrijving van de situatie.

 

Als wij uw melding ontvangen, voeren we hier eerst een zogenoemde triage op uit om de aard en de ernst van de melding in te schatten. Op basis van deze triage besluiten wij of we de zelf in onderzoek nemen, of dat we de melding doorsturen naar lokale wijkteams, die dan aan de slag gaan met de betrokkenen. Ook kijken we of er al een hulpverlener betrokken is bij het gezin. Als dat het geval is , kijken we, samen met de hulpverlener, of deze de melding mee kan nemen in zijn/haar traject, en of ondersteuning van Veilig Thuis hierbij nodig is.

 

U wordt als melder altijd geïnformeerd hoe uw melding wordt opgepakt en door wie. Als de melding leidt tot onderzoek door Veilig Thuis, geven wij u altijd aan het eind van het onderzoek een terugkoppeling. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de privacy van betrokkenen.

 

Zetten wij uw melding lokaal uit, dan kunnen wij u deze terugkoppeling niet geven. Het is dan aan de wijkwerker of betrokken hulpverlener om u (met toestemming van betrokkenen) te informeren.

Stappen die u kunt nemen voor de melding

Wanneer u, als professional, zorg heeft om een gezin, kunt u, voordat u een melding doet, alvast een aantal stappen zetten.

  • Maak eerst voor uzelf en binnen uw team concreet na welke zorg u heeft en uit welke signalen deze zorg voortkomt. Wat ziet u bij de betrokkenen waar u zorg over heeft? Bijvoorbeeld aan gedrag (verbaal en non-verbaal) of aan uiterlijke kenmerken (verzorging, fysieke signalen, etc.)? Hoe ziet u de relaties binnen dit systeem, hoe gaat men met elkaar om en hoe reageert men op elkaar? Wat zien eventuele andere professionals uit uw team bij deze betrokkenen?
  • Ga in gesprek met betrokkene(n) om uw zorg te bespreken. Overweeg om dit soort gesprekken altijd met een collega te doen. Twee zien en horen meer dan één en u kunt een rolverdeling op inhoud en proces afspreken.

 

LET OP: bij twijfel hierover, omdat het bijvoorbeeld een ernstige zorg is over een specifieke vorm van huiselijk geweld of kindermishandeling of als u denkt dat de betrokkenen slecht op dit gesprek zullen reageren, leg dan altijd eerst contact met Veilig Thuis om samen de stappen door te spreken (conform meldcode). Soms kan zelfs blijken dat het zelfstandig bespreekbaar maken van de zorg (bijvoorbeeld bij ernstige signalen van seksueel misbruik of eergerelateerd geweld) niet aan te raden is en dat Veilig Thuis of zelfs het crisisteam van Veilig Thuis u hierbij dient te ondersteunen.

Hoe verder na het gesprek

U bent het gesprek aangegaan met de betrokkenen en uit dit gesprek is gebeleken dat er hulp nodig is. Er zijn twee mogelijkheden

  • Betrokkenen erkennen de zorg en staan open voor hulp. In dit geval doet u geen melding bij Veilig Thuis, maar start u de hulp op. Samen met betrokkenen bekijkt u de mogelijkheden voor hulpverlening, welke hulp het meest passend is en hoe deze kan worden opgestart. Geef hierbij aan dat u, als professional, de verantwoordelijkheid heeft om het hulpverleningsproces te monitoren en te checken of de betrokkenen ook daadwerkelijk bij de hulpverlening aankomen. Maak hierover afspraken met het wijkteam of de instantie die u inschakelt.
  • Betrokkenen ontkennen de zorg en staan niet open voor hulp. In dat geval geeft u bij betrokkenen aan dat u overgaat tot het doen van een melding bij Veilig Thuis. U kunt daarbij aangeven dat u, als professional, bij dit soort gevallen verplicht bent om uw zorg kenbaar te maken aan Veilig Thuis. Veilig Thuis kan dan met betrokkenen bekijken of de zorg terecht is en wat er eventueel voor nodig is om de zorg op te heffen.

Meldingsformulier

U kunt een melding doen door het  meldingsformulier in te vullen. U vindt het meldingsformulier hier. U kunt het formulier digitaal invullen en opsturen naar info@veiligthuisflevoland.nl. Veilig Thuis zal uw melding zo spoedig mogelijk beoordelen en daarover contact met u opnemen.

Meer informatie

Op de internetsite www.zorgoog.nl vindt u veel informatie over dit proces van signaleren en bespreken, inclusief handige tips en tools voor in het gesprek! Wilt u hierna toch meer overleg, neemt u dan contact op met Veilig Thuis op telefoonnummer 088-2220500