Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor wie in zijn of haar beroep of vrijwilligerswerk te maken krijgt met (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, kan het lastig zijn om hulp te bieden. De meldcode voor huiselijk geweld & kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

 

Professionals zijn wettelijk verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

 

De wet Meldcode geeft aan dat organisaties en professionals in zes sectoren een Meldcode moeten hebben:

  • Gezondheidszorg/GGZ
  • Onderwijs
  • Kinderopvang
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdzorg
  • Rechtsorde

Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen Meldcode. Daarin moeten in ieder geval onderstaande stappen staan.

Het stappenplan

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de professional kan doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

  • Stap 1 – In kaart brengen van de signalen.
  • Stap 2 – Collegiale consultatie en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
  • Stap 3 – In gesprek gaan met de betrokkene(n)
  • Stap 4 – Wegen van het (vermoeden van) geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel kunnen professionals Veilig Thuis raadplegen.
  • Stap 5 – Beslissen: hulp organiseren of melden?

Aanpassingen Meldcode per 1 januari 2019

Vanaf 2019 wordt de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aangescherpt. De verbeterde Meldcode bevat een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee professionals kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

 

In onderstaand schema ziet u de stappen van de verbeterde Meldcode

Waarom een nieuwe Meldcode?

De Meldcode is verbeterd omdat er nog teveel signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemist. De verbeterde Meldcode stelt professionals in staat om slachtoffers beter en eerder in beeld te krijgen, sneller te kunnen helepen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over landere tijd. De verbeterde Meldcode biedt ook de mogelijkheid om informatie uit verschillende meldingen te combineren en gezamenlijk te kijken welke hulp het meest effectief is.

Om u als professional voor te bereiden op de nieuwe Meldcode organiseert Veilig Thuis Flevoland informatiebijeenkomsten voor professionals in de regio. Ook hebben wij een factsheet gemaakt waarin u kunt zien wat precies verandert en wat de aanpassing van de Meldcode voor uw organisatie betekent.

Toolkit huiselijk geweld en kindermishandeling

Het ministerie van VWS heeft een toolkit Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gemaakt. Hierin vindt u alle informatie over de verbeterde Meldcode. U vindt hier ook de afwegingskaders per beroepsgroep.

Naar de toolkit >>